Declaratie 230 ANAF

DOCUMENTUL POATE FI LUAT DE AICI      Document Declaratie 230

 

 

INSTRUCŢIUNI
privind completarea formularului 230

”Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat"


I. Depunerea formularului
1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii și care realizează următoarele venituri din România :
- venituri din salarii și asimilate salariilor; - venituri din pensii;
- venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă
de venit;
- venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă; - venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real; - venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
Secțiunea II din formular se completează de contribuabilii care, în anul 2019, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii și/sau din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă și care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, după cum urmează:
a) pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 inclusiv:
- dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult; sau
- dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
- dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 3,5% din impozitul aferent perioadei, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
b) pentru perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2019, dispun direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult,
precum și pentru acordarea de burse private.
Secțiunea III se completează de către contribuabilii care, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, au realizat venituri din activități independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele
pentru care venitul net se determină în sistem real și/sau din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit și care dispun direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din
impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private.
2. Termen de depunere
- până la data de 25 mai 2020, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
3. Organul fiscal central competent
Formularul se completează în două exemplare:
- originalul se depune, după caz, la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
4. Modul de completare şi depunere
4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular.
4.2. Persoanele fizice care optează pentru direcționarea unei sume din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul “Anexa nr.... la Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la
3,5% din impozitul anual datorat".
În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.
4.3. Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. 4.4. Formularul “Anexa nr...... la Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" se depune numai
cu formularul 230.
4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
4.6. Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.
II. Completarea formularului
5. În rubrica "Anul" se înscrie anul ”2019”. 6. Secţiunea I "Date de identificare a contribuabilului"
6.1. În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
6.2. În rubricile "Nume" şi "Prenume" se înscriu numele şi prenumele contribuabilului.
6.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
7. Secţiunea II.A.1. "Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii"
7.1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 inclusiv, venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii și/sau din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, în următoarele situații, după caz:
a) solicită virarea sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult; sau
b) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, şi solicită restituirea acestora.
7.2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.
7.2.1. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
7.2.2. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
7.2.3. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
7.2.4. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
7.2.5. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
7.3. Bursa privată - căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora.
7.3.1. Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
7.3.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
7.3.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
7.3.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu menţiunea "conform cu originalul", contractul privind bursa privată, precum şi documentele de plată pentru aceste burse.
8. Secțiunea II.A.2. "Destinaţia sumei reprezentând 3,5% din impozitul datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii"
8.1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 inclusiv, venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii și/sau din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă și care dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit
şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
8.2. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult furnizoare de servicii sociale acreditată cu cel puţin un serviciu social licenţiat - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult care este furnizoare de servicii sociale acreditată cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
8.3. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
8.4. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
8.5. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
8.6. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
9. Secţiunea II.B. "Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2019, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii”
9.1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat în perioada 1 aprilie – 31decembrie 2019 inclusiv, venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii și/sau din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă și care dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor
nonprofit şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burde private, potrivit legii.
9.2. Bursa privată - căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora.
9.2.1. Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
9.2.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
9.2.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
9.2.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu menţiunea "conform cu originalul", contractul privind bursa privată, precum şi documentele de plată pentru aceste burse.
9.3. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.
9.3.1. Căsuța ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 an”- se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de1 an.                       9.3.2. Căsuța ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”- se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.
9.3.3. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
9.3.4. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
9.3.5. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
9.3.6. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
9.3.7. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
9.3.8. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 3,5% din impozitul datorat aferent perioadei, atunci suma luată în calcul este limitată la nivelul acestui
plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
10. Secțiunea III "Opțiunea privind direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii”
10.1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 inclusiv, venituri din activități independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real și/sau din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza
cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit și care dispun direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private.
10.2. Bursa privată - căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora.
10.2.1. Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
10.2.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
10.2.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
10.2.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu menţiunea "conform cu originalul", contractul privind bursa privată, precum şi documentele de plată pentru aceste burse.
10.3. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.
10.3.1. Căsuța ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 an”- se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 1 an. 10.3.2.             Căsuța ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”- se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.
10.3.3. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
10.3.4. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
10.3.5. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
10.3.6. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
10.3.7. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
10.3.8. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 3,5% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată. 11. Secţiunea IV "Date de identificare a împuternicitului"
11.1. Se completează numai în cazul în care direcţionarea unei sume din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private se realizează prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
11.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
11.3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, numele şi prenumele împuternicitului sau denumirea acestuia.
11.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.